Mottaksklasser

Nyankomne elever

Dette er elever som er nyankomne i landet og går i mottaksklassen i et år for å lære seg norsk.
Kontaktlærere i mottaksklassen er Elena Olofsson og Naveed Anwar.

Alle barn har rett til å få sin opplæring på nærskolen. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder. Foresatte til elever som kommer til Oslo i løpet av skoleåret skal alltid henvende seg til nærskolen.

Oslo kommune har valgt å organisere et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever. Opplæringstilbudet består av:
- Alfabetiseringsgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler)
- Mottaksgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler) (Bl.a Sinsen)
- Senter for intensiv norskopplæring (Språksenteret)

Formålet med gruppene er at elevene raskt skal lære norsk slik at de kan delta i ordinær undervisning. Tilbudet er differensiert slik at hver elev kan få et tilpasset tilbud.

Tilbud til minoritetsspråklige elever.