Hovedseksjon

7G og 7F

Iskunst

G-gruppa er en byomfattende spesialgruppe for elever med sosio-emosjonelle vansker. Dette er en gruppe med plass til seks elever. Det jobber to pedagoger, Miranda Bekteshi og Camilla Løvik, og en assistent Hassan Boussta.

Pedagogene skal formidle kunnskap, fremme positiv atferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv. Samarbeid, engasjement og anerkjennelse skal være normgivende for arbeidet i gruppa.

Høsten 2016 ble pedagogene sertifisert i ART (Aggression Replacement Training).

Programmet består av 3 komponenter; Sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resoneringstrening. Hensikten med programmet er å lære barn og unge å koble tanker og følelser på konkrete ferdigheter og handlinger, og å reflektere rundt dette.

 

 

F-gruppa er en byomfattende spesialgruppe for elever med generelle lærevansker. Dette er en gruppe med plass til åtte elever. Det jobber to pedagoger i gruppa, Vibeke Hjelseth og Urd Johanne Håvie, som begge er utdannet innen spesialpedagogikk  og pedagogisk rådgivning på masternivå ved Universitetet i Oslo.

Undervisningen tilpasses hver elev og det er et fokus på grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og regning. Undervisningens mål er å øke elevenes generelle ferdigheter og kunnskaper. Det legges vekt på å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø. Elevene opplever stor grad av forutsigbarhet og tett oppfølging.

For å variere og tilpasse undervisningen best mulig har gruppa mye stasjonsundervisning. Da  deles gruppa inn i mindre grupper for å sikre tett oppfølging, og det arbeides med fag / ferdigheter/ temaer med varierte innfallsvinkler på de ulike stasjonene: for eksempel tradisjonell jobbing i oppgavebøker, arbeid med konkreter, pedagogiske spill, lesestasjon og pedagogiske øvelser på ipad. 

Timeplan

Ukeplan