Hovedseksjon

Spesialgrupper

Gruppe for elever med generelle lærevansker

Gruppen har seks elevplasser og to pedagoger. Dette er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever som har IOP i alle fag. Det legges vekt på selvstendighet og at elevene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør at de kan mestre hverdagslige utfordringer. Det er også et fokus på at elevene skal utvikle gode sosiale ferdigheter. Elevene får undervisning i alle ordinære fag, men følger ofte kompetansemål for lavere trinn.

 

 

Gruppe for elever med sosiale og emosjonelle vansker

Gruppen har seks elevplasser. Det jobber to pedagoger og en assistent i klassen. Dette er et helhetlig spesialpedagogisktilbud til elever som har IOP i alle fag. Pedagogene skal formidle kunnskap, fremme positiv atferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv. Samarbeid, engasjement og anerkjennelse skal være normgivende for arbeidet i gruppa.

 

Inntaket til disse klassene skjer via Utdanningsetaten sentralt. Les mer om hvordan søke spesialgruppe på Oslo kommunes nettsider.