Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådsmøter avholdes jevnlig og det drøftes saker som engasjerer og angår elevene. Elevrådsrepresentantene er klassens talerør og skal fremme klassens syn på møtene. Det jobbes etter demokratiske prinsipper og det gjennomføres avstemning ved behov. Elevrådet fremmer saker til bl.a. rektor, FAU, vaktmester og ut til klassene.

Sinsen har et aktivt elevråd. De jobber med saker for å bevare et godt skolemiljø samt sette i gang tiltak for å gjøre dette enda bedre. Det jobbes også med saker som elevvaktordning, ulike aktiviteter i storefri, fotballbane- og bordtennisoppsett, meny på kantina i storefri osv.

Elevrådsleder og nestleder sitter også i SMU (Skolemiljøutvalget) hvor de regelmessig deltar på møter. De representerer også elevene fra Sinsen skole i BBU (Brukerrådet for barn og ungdom, bydel Grünerløkka). De kan derfra velges videre til å representere bydelen vår i SUR (Sentralt ungdomsråd i Oslo) som er et høringsorgan for byrådet i saker som angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å følge opp sakene som vedtas i Ungdommens Bystyremøte i Oslo.

 

2020 / 2021

Leder:                           

Nestleder:                 

 

Referat 5. mai 2021