Strategisk plan

Elevene på Sinsen skole presterer godt og skolen har høye ambisjoner på deres vegne. Våre tiltak treffer og flere av tiltakene videreføres.
Skolen er opptatt av at alle elever skal få utfordringer. Våre elever skal ha ubegrensede muligheter, og de skal stå uavhengig av opphav eller bakgrunn. Elevene på Sinsen skal ikke møte begrensninger, men de skal oppmuntres og støttes i veien mot å nå sitt fulle potensial. Skolen vil være den beste arena for sosial utjevning og gode læringsresultater er den viktigste fattigdomsbekjempelse.

Tidlig innsats er avgjørende og vi retter derfor oppmerksomheten mot grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Vi gjennomfører et språkkurs (NISK) på 1. og 2. trinn for flerspråklige elever og et kurs i matematikk på 2. og 3. trinn for elever som ikke behersker grunnleggende ferdigheter i regning. Gjennom TIEY får vi optimalisert og tilpasset undervisningen til den enkelte elev.

Gjennom deltakelse i en matematikkinnsats som heter "Tenk mer - regn bedre" skal lærerne styrke sin undervisningskompetanse i matematikk. Elevene skal møte profesjonelle lærere, som hele tiden ønsker å optimalisere undervisningen. Sinsen har satset på "Lesson Study" som er en metode for skolebasert kompetanseheving, og som setter lærerne i stand til å reflektere og samsnakke om egen undervisning. Alle ansatte skal oppleve tillit til å kunne prøve ut nye gode ideer for undervisningsmetoder og opplegg, og teammøtene skal gi handlingsrom for pedagogiske diskusjoner.
Våre elever skal bestå et 13-årig skoleløp, og våre elever skal kunne begynne på Frydenberg ungdomsskole med de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har inngått et samarbeid med Frydenberg, som også innebærer en hospitering for elever som er spesielt interessert i matematikk, allerede før de begynner på ungdomsskolen. Men arbeidet med å sikre at flest mulig fullfører videregående opplæring starter tidlig i skoleløpet. Vi har en systematisk fraværsoppfølging der vi arbeider aktivt for å redusere elevfraværet.

Skolens visjon har vært "Læring og trygghet". Dette innebærer en målsetning om at alle barn skal føle seg trygge på skolen. Undervisningspersonell og assistenter skoleres i hvordan vi skal være gode og trygge rollemodeller, samt bygge gode relasjoner til alle elever. Visjonen skal bygges videre i 2019, for å kunne stake ut målet i en mer presis retning, men fortsatt vil både læring og trygghet være viktig for at våre elever skal lykkes. I tett samarbeid med FAU, skal skolen være en institusjon i nærmiljøet, og en naturlig samlingsplass for nærmiljøet, også etter skoletid.

De aller fleste barna på 1. – 3. trinn går på AKS. AKS gjennomfører gode læringsstøttende aktiviteter i samarbeid med skolen, og de skal gi barna trygge og gode arenaer for lek og læring etter skoletid. Hovedansvaret ligger hos skolens ledelse, og undervisningsinspektør har derfor et hovedansvar for AKS.