Strategisk plan

Elevene på Sinsen skole presterer godt og skolen har derfor høye ambisjoner på deres vegne. Mange av tiltakene videreføres fra i fjor.

Tidlig innsats er viktig og vi setter inn mange tiltak for at elevene skal oppnå grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Vi gjennomfører et språkkurs (NISK) på 1. og 2. trinn for flerspråklige elever og et kurs i matematikk på 2. og 3. trinn for elever som ikke behersker grunnleggende ferdigheter i regning. Vi vil også forbedre den tilpassede opplæringen i TIEY.

Skolen er opptatt av at flinke elever skal få nok utfordringer. Disse kan hospitere på høyere klassetrinn i enkelte fag, i perioder tilbyr vi et matematikkurs for utvalgte elever på 6. trinn. Sinsen skole har et samarbeid med Frydenberg skole der flinke og motiverte elever får undervisning i matematikk på 8.trinn.

Gjennom deltakelse i en matematikkinnsats som heter "Tenk mer - regn bedre" skal lærerne styrke sin undervisningskompetanse i matematikk. To trinn prøver ut "Lesson Study" som er en metode for skolebasert kompetanseheving.

Arbeidet med å sikre at flest mulig fullfører videregående opplæring starter tidlig i skoleløpet. Vi har en systematisk fraværsoppfølging der arbeider aktivt for å redusere elevfraværet hos oss.

Skolens visjon er "Læring og trygghet". Dette innebærer en målsetning om at alle barn skal føle seg trygge på skolen. Undervisningspersonell og assistenter skoleres i hvordan vi skal være gode og trygge rollemodeller, samt bygge gode relasjoner til alle elever. I enkelte friminutt sørger trivselsledere (elever) for at det gjennomføres gode aktiviteter der alle kan være med.

AKS gjennomfører gode læringsstøttende aktiviteter i samarbeid med skolen. For å sikre dette arbeidet ansettes det en ny undervisningsinspektør med ansvar for dette.