Hovedseksjon

Strategisk plan

Elevene på Sinsen skole presterer godt og skolen har høye ambisjoner på deres vegne. Våre tiltak inn mot elevenes læring gir god effekt og tiltakene videreføres.

Skolen er opptatt av at alle elever skal få utfordringer. Våre elever skal ha ubegrensede muligheter, uavhengig av opphav eller bakgrunn. Elevene på Sinsen skal oppmuntres og støttes i veien mot å nå sitt fulle potensial. Skolen vil være den beste arena for sosial utjevning, og gode læringsresultater er
den viktigste fattigdomsbekjempelsen.

Tidlig innsats er avgjørende og vi retter derfor oppmerksomheten mot grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. Gjennom TIEY får vi optimalisert og tilpasset undervisningen til den enkelte elev. Vi gjennomfører et språkkurs (NISK) på 1. trinn for flerspråklige elever, lesekurs på alle trinn og et kurs i matematikk på 2. - 5. trinn for elever som ikke behersker grunnleggende ferdigheter. Sinsen skole har, i samarbeid med UDE, utviklet et matematikkurs for elever på 6. og 7. trinn.

Elevene skal møte profesjonelle lærere, som hele tiden ønsker å optimalisere undervisningen. Sinsen skole satser på "Lesson Study" som er en metode for skolebasert kompetanseheving, og som setter lærerne i stand til å reflektere over og samsnakke om egen undervisning. Alle ansatte skal oppleve
tillit til å kunne prøve ut nye gode ideer for undervisningsmetoder og opplegg, og teammøtene skal være en arena for pedagogiske diskusjoner.

Våre elever skal bestå et 13-årig skoleløp, og våre elever skal kunne begynne på ungdomsskolen med de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har
inngått et samarbeid med Frydenberg ungdomsskole, som innebærer en hospitering for elever som er spesielt interessert i matematikk. Arbeidet med å sikre at flest mulig fullfører videregående opplæring, starter tidlig i skoleløpet. Vi har en systematisk fraværsoppfølging der vi arbeider aktivt for å redusere elevfraværet og fange opp elever som, av ulike årsaker, står i fare for å falle fra i skoleløpet.

Sinsen skoles visjon er: "Sinsen skole - realiserer drømmer gjennom læring". Dette innebærer en målsetning om at alle barn skal oppleve muligheter til å nå sine mål. Pedagoger og assistenter skoleres i hvordan vi skal være gode og trygge rollemodeller, samt bygge gode relasjoner til alle elever. Arbeidet med å implementere visjonen fortsetter i 2021. I tett samarbeid med FAU skal skolen være en institusjon i nærmiljøet, og en naturlig samlingsplass, også etter skoletid. I denne forbindelse har skolen et samarbeid med et engasjert FAU om ombygging av skolens bibliotek til en flerbruksarena for elevene.

I løpet av skoleåret 2020/2021 iverksettes læreplanen Fagfornyelsen. Den nye læreplanen vil prege skolens arbeid med skoleutvikling det neste året. Sentralt i skoleutviklingen vil være arbeid med å utvikle profesjonsfellesskapet, tverrfaglighet, dybdelæring og oppmerksomhet mot elevenes livsmestring.

De aller fleste barna på 1. – 4. trinn går på AKS. AKS gjennomfører gode læringsstøttende aktiviteter i samarbeid med skolen, og de skal gi barna trygge og gode arenaer for lek og læring før og etter skoletid.

Les mer.