Hovedseksjon

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø

1. MÅL FOR SKOLEMILJØET

Læring og trygghet er Sinsen skoles visjon. I dette ligger det at elevenes følelse av trygghet må ligge i bunnen for at læring skal forekomme. I strategisk plan har Sinsen en målsetning om at det ikke skal forekomme mobbing på skolen og at alle elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Deltakelse i Redd Barnas "Ingen utenfor" skal bidra til å nå denne målsetningen.

2. FELLES FORSTÅELSE AV ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

Formål:

Sikre at elever får oppfølging i henhold til aktuelle lover og regler.
Sikre at skolen oppfyller aktivitetsplikten for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene.

Opplæringsloven § 9a–4
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenkning som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.
Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle.
Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøkje saka.

Når ein elev seier at skolemijøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Personalet har handlingsplikt overfor krenkende adferd.
Sinsen skoles definisjon på krenkende atferd:

Ord eller handlinger begått av barn eller voksne, som oppleves som negative eller sårende av andre. Krenkende atferd er uavhengig av intensjonen bak, og hva som oppleves som krenkende er individuelt.

Eks. på krenkende atferd:
- Uønsket fysisk kontakt, utskjelling, negativt kroppsspråk, blikking, baksnakking eller utestenging
- Negative ytringer om kjønn, utseende, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, prestasjoner eller funksjonshemninger

Grunnet ubalanse i makt - og styrkeforholdet mellom voksen og elev på en skole, hviler det et ekstra ansvar på de voksne til å uttrykke seg på en måte som ikke oppleves krenkende. Det gjelder spesielt bruk av ironi, sarkasme og humoristiske utsagn på bekostning av eleven.

3. SKOLENS FOREBYGGENDE ARBEID

"Ingen utenfor" – Skolen samarbeider med Redd barna og er en "Ingen utenfor"-partner. Alle klassene jobber med ulike aktiviteter gjennom året som omhandler solidaritet, inkludering og elevmedvirkning. Skolen har en "Ingen utenfor"-komite som består av representanter fra skolens ledelse, sosiallærer og kontaktlærere. Disse har et særskilt ansvar for å følge opp skolens arbeid med "Ingen utenfor". Alle kontaktlærere rapporterer hvert halvår til skoleledelsen om hvordan det er jobbet med "Ingen utenfor" i klassene. Ledelsen sender hvert halvår en rapport til Redd Barna.

Vi ønsker at alle barn på Sinsen skole skal oppleve et lærings- og oppvekstmiljø som fremmer trygghet og trivsel. De skal møte trygge, omsorgsfulle og tydelige voksne og de skal vite hvor de skal henvende seg hvis de opplever mobbing, krenkelser eller at skolemiljøet ikke er trygt og godt. Slike henvendelser skal umiddelbart utløse tiltak som skal virke helt til elevene har det bra.

4. SKOLEMILJØET

Skolen har informasjon om den enkelte elevs subjektive opplevelse av skolemiljøet gjennom elevundersøkelser, elevsamtaler, utviklingssamtaler, samarbeid skole-hjem, samtaler med sosiallærer, dialog med andre instanser som helsesøster, barnevern, etc.

Når skolen får kjennskap til negative opplevelser knyttet til skolemiljøet, vil involverte elever bli hørt og forholdet undersøkt nærmere. Hvis elevenes og foresattes opplevelse og/ eller undersøkelsesprosessen viser at det er nødvendig, skal skolen lage en skriftlig plan for de tiltak som skal iverksettes.

Elevundersøkelsen gjennomføres på 5. – 7. trinn hver høst. Resultatene på skolenivå gjennomgås i skolens plangruppe og SMU. Hvert trinn tar deretter for seg sitt trinns resultater og gir en tilbakemelding til plangruppa. Det enkelte trinn iverksetter tiltak ut fra de funn de gjør og rapporterer til ledelsen. Foresatte informeres gjennom FAU og på foreldremøter.

5. SKOLENS AKTIVITETSPLIKT

Denne planen gjennomgås hvert år på første planleggingsdag med alle ansatte som skriver under på at gjennomgåelsen er fulgt.
Skolens ansatte plikter:
Med ansatte menes: AKS, assistenter, ledelse, merkantilt personale, pedagogisk personale, renholdere, vaktmester, vikarer og andre
Den som oppdager eller får mistanke eller beskjed om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø varsler rektor.
Når rektor er gjort kjent med at skolemiljøet ikke oppfattes som trygt og godt utløses aktivitetsplikten og handlingsplanen følges. Herunder:
• Lage en skriftlig plan for de tiltak som skal iverksettes. I planen skal det stå

a) Hvilke problem tiltakene skal løse
b) Hvilke tiltak skolen har planlagt
c) Når tiltakene skal gjennomføres
d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
e) Når tiltakene skal evalueres
f) Foresatte informeres

6. MEDVIRKNING

Elevene og foresatte engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av skolemiljøarbeidet gjennom deltakelse i elevråd, FAU og skolemiljøutvalg (SMU).
Frivillige organisasjoner som aktiviserer skolens elever kan også bidra å bedre elevenes skolemiljø. Det er derfor viktig med en god kommunikasjon mellom organisasjonene og skolen der det er naturlig.

7. SKOLENS EVALUERING

Skolemiljøarbeidet skal evalueres hvert år av elevråd og SMU. Dette skal skje etter at resultatene fra elevundersøkelsen er kjent. Ansvarlige er lærernes representant i elevrådet og leder i SMU. Tilbakemeldinger fra elevråd og SMU gjennomgås i plangruppa og FAU.