Vurdering

VURDERING

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring. (Udir)

Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.Eleven får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg.Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Elever må oppleve det som trygt å prøve og feile i klasserommet. Det er viktig at eleven opplever at hensikten med vurderingen ikke bare er kontroll, men at læreren har til hensikt å hjelpe. På Sinsen har vi utformet en vurderingstrapp som skal sikre en mer helhetlig vurderingspraksis fra 1.-7. trinn.