Hovedseksjon

IKT

IKT

Digitale ferdigheter er regnet som en grunnleggende ferdighet i skolen, likestilt med lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Etter en grundig kartlegging av praksis og erfaringer knyttet til økt tilgjengelighet på digitale verktøy på skoler i og utenfor Oslo, har Sinsen valgt å gå til anskaffelse av iPad som læringsbrett for elevene på 2. – 7. trinn.

Læringsbrettene betyr ikke en endring av hvordan Sinsen skole tenker undervisning, og er ikke en erstatning for tradisjonelle læremidler, men et supplement som benyttes der det er hensiktsmessig.

Elever og foresatte på Sinsen vil i første omgang merke satsingen på læringsbrett i form av at kommunikasjon i forbindelse med innlevering av lekser og utveksling av informasjon, for eksempel ukeplaner, i større grad foregår digitalt. Den pedagogiske plattformen, våre tanker om hva som er god undervisning og hvilke pedagogiske verktøy som har effekt på elevenes læringsutbytte står fast.

Læringsbrettene gir elever og lærere noen nye muligheter knyttet til vurdering av elevarbeider, tilpasset opplæring og motivasjon hos elevene, som i sin tur kan gjøre oss enda bedre rustet til å gi elevene en god start på utdannelsen.

Læringsbrettene gjorde oss bedre i stand til å implementere den nye og fremtidsrettete læreplanen som kom høsten 2020.

I innkjøringsfasen vil skolens erfaringer med bruk av læringsbrett samles inn og vurderes gjennom et tett samarbeid mellom skolens IKT-gruppe som består av kompetente og dedikerte lærere og skolens ledelse. Erfaringer vi gjør oss vil, i tillegg til ny og forskningsbasert kunnskap, ligge til grunn for videre og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til skolens pedagogiske plattform.