5. trinn

UKEPLAN

Vi er klare for et nytt og lærerikt skoleår med de 70 flotte elevene på 5. trinn. I år er det Marit, Linda og Nina som er kontaktlærere. Charlotte er ressurslærer. Det er også knyttet flere faglærere til trinnet; Fride er leselærer og skal ha elevene i musikk. Natalie og Ioannis er kunst og håndverkslærere. I år skal elevene gjennom mange nye temaer og det blir spennende og være med på utviklingen av den nye lærerplanen.

Samarbeid og elevmedvirkning er i fokus, derfor vil elevene både arbeide mye i grupper og med faglige prosjekter. Gode læringsstrategier i alle fag kommer vi også til å videreføre i år.

Vårt viktigste mål er å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø, der det skal være greit å være seg selv. Vi vil også fortsette arbeidet med «ingen utenfor» for å styrke klassemiljøet. 

Lesing som grunnleggende ferdighet: Vi vil fokusere på lesing i alle fag, der trening på leseforståelse gjennom å bruke ulike lesestrategier vil være sentralt. Som tidligere år, vil vi ta i bruk SALTO, som står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering. På denne måten skal elevene bli trygge på å bruke denne kunnskapen i egen lesing og læring. 

Skriving som grunnleggende ferdighet: I år kommer vi til å jobbe med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å jobbe med prosessorientert skriving der elevene får mulighet til å bearbeide og forbedre tekster de skriver.

Regning som grunnleggende ferdighet: I år vil vi fortsette og trene på de fire regneartene. Elevene vil få trening i å resonnere, bruke matematiske begreper og fremgangsmåter for å løse problemer. Det innebærer at vi skal skrive, forklare og forutse hva som skjer. Vi vil også fortsette å trene på å gjenkjenne regning i ulike sammenhenger, stille spørsmål og velge hensiktsmessige regnestrategier.

Muntlighet som grunnleggende ferdighet: Vi vil i år trene på å lytte og samtale om ulike temaer. Vi vil legge til rette for ulike muntlige situasjoner der det er fokus på at elevene skal oppleve mestring og trygghet.

IKT som grunnleggende ferdighet: Vi vil fortsette å ta i bruk digitale verktøy som læringsbrett og PC, både i undervisningen og med leksearbeid. Dette gjør vi for å øke elevenes bevissthet rundt innhenting av ulik informasjon, kildekritikk og nettvett slik at de blir rustet til å møte det digitale samfunnet. Elevene vil trene på å skape og redigere ulike type tekster med applikasjoner og rettskrivingsverktøy.

 

5A – Nina Greil

5B – Linda Lund

5C – Marit Rønning

Ressurslærer: Charlotte Voll

SNO: Maria Moen

Musikk og leselærer: Fride Hellesjø Bøe

Kunst og håndverk: Ioannis Gennarakis og Natalie Schou-Standal