Hovedseksjon

5. trinn

UKEPLAN

Vårt trinn består av 94 flotte elever.

Sinsen skoles visjon er å realisere drømmer gjennom læring. For å lære godt er det viktig at elevene trives og har det bra på skolen. Derfor kommer vi til å jobbe mye med sosiale ferdigheter og å skape gode relasjoner elevene imellom.

Samarbeid og elevmedvirkning er i fokus, derfor vil elevene både arbeide mye i grupper og med faglige prosjekter. Gode læringsstrategier i alle fag kommer vi også til å videreføre i år. 

Vårt viktigste mål er å skape gode arbeidsrutiner og et trygt klassemiljø, der det skal være greit å være seg selv. Vi vil også fortsette arbeidet med «ingen utenfor» for å styrke klassemiljøet. 

Her kan du lese litt om hvordan vi kommer til å jobbe dette året: 

Grunnleggende ferdigheter i lesing: Vi vil fokusere på lesing i alle fag, der trening på leseforståelse gjennom å bruke ulike lesestrategier vil være sentralt. Som tidligere år, vil vi ta i bruk SALTO, som står for Superblikk, Alt du vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering. På denne måten skal elevene bli trygge på å bruke denne kunnskapen i egen lesing og læring.  

 

Grunnleggende ferdigheter i skriving: I år kommer vi til å jobbe med struktur når man skriver ulike type tekster. Vi kommer også til å jobbe med prosessorientert skriving der elevene får mulighet til å bearbeide og forbedre tekster de skriver.  

Grunnleggende ferdigheter i regning: I år vil vi fortsette og trene på de fire regneartene. Elevene vil få trening i å resonnere, bruke matematiske begreper og fremgangsmåter for å løse problemer. Det innebærer at vi skal skrive, forklare og forutse hva som skjer. Vi vil også fortsette å trene på å gjenkjenne regning i ulike sammenhenger, stille spørsmål og velge hensiktsmessige regnestrategier. 

 

Grunnleggende ferdigheter i IKT:  Vi vil fortsette å ta i bruk digitale verktøy som læringsbrett og PC, både i undervisningen og med leksearbeid. Dette gjør vi for å øke elevenes bevissthet rundt innhenting av ulik informasjon, kildekritikk og nettvett slik at de blir rustet til å møte det digitale samfunnet. Elevene vil trene på å skape og redigere ulike type tekster med applikasjoner og rettskrivingsverktøy.

 

I år kommer vi til å ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Prøvene gjennomføres i perioden fra september-oktober 2021.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling i skolen.

Prøvene er elektroniske og gjennomføres i hele Norge.

 

Årets kontaktlærere er:

5a - Amalie Borgund: amboa022@osloskolen.no  

5b - Rebecca Pauline Winter

5c – Cecilie Leganger-Hansen: cemoa005@osloskolen.no

5d - Daniel Ulleberg Ekeland: daniel0201@osloskolen.no  

Vi har også flere flotte faglærere på trinnet i år:

Ressurslærere i lesing og regning: Fatima Saleem og Oda Lilleøkdal

Faglærer i kunst og håndverk: Natalie Schou-Standal og Ioannis Gennarakis.

Faglærer i musikk og leselærer: Fride Hellesjø Bøe.

Ressurslærer i norsk, matte og engelsk: Hanne Holstad.

SNO -undervisning: Maria Moen.

 

Vi gleder oss til enda et fint år sammen med elevene våre! 

Hilsen 5.trinn